วีซ่าผู้ปกครองนักเรียนอนุญาติให้ผู้ปกครองของนักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่านักเรียนและมีอายุต่ำว่า 18 ปี (ในเคสทั่วไป) สามารถมาอยู่อาศัยกับนักเรียนได้

ผู้ปกครองต้อง

 • เป็นผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือเป็นพ่อแม่ หรือเป็นญาติที่ได้รับการอนุญาติ

 • อายุมากกว่า 21 ปี

 • สามารถให้ที่อยู่อาศัย การเลี้ยงดู และความช่วยเหลือนักเรียนได้

 • ถึงกฎเกณฑ์การอยู่อาศัยอย่างชั่วคราว การเงิน สุขภาพ และความประพฤติ

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 วีซ่านักเรียนจะครอบคลุมไปถึงนักเรียนต่างชาติที่ลงเรียนหลักสูตรดังนี้:

 • ภาษาอังกฤษELICOS

 • โรงเรียน

 • สายอาชีพ (Vocational or VET)

 • การศึกษาระดับสูง

 • ปริญญาโทร และปริญญาเอก

อาจจะต้องใช้หลักฐานความสามารถการเงินและทักษะภาษาอังกฤษ ขึ้นอยู่กับสัญชาติและสถาบันของนักเรียน

 

วีซ่าฝึกงานและวิจัยนั้นมีไว้สำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้ามาในประเทศออสเตรเลียชั่วคราวเพื่อมารับการฝึกงานอาชีพผู้สังเกตการณ์ หรือผู้ร่วมทำงานวิจัยโดยมาเยี่ยมเยือนทางด้านวิชาการ หรือ เข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ

 

วีซ่านี้มี 3 สายด้วยกัน ดังนี้

 • Occupational Trainee stream (สายการฝึกงานสายอาชีพ): สำหรับผู้ที่ต้องการการฝึกงานในสายอาชีพในสถานที่ทำงานจริง เพื่อยกระดับทักษะในสายอาชีพ ในสาขาวิชาในระดับอุดมศึกษา หรือในสาขาที่ถนัด

 • Professional Development stream (สายการพัฒนาวิชาชีพ): สำหรับผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่รัฐบาล ที่ถูกรับเชิญให้เข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพในประเทศออสเตรเลีย โปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพนี้ จะต้องจัดเตรียมโดยนายจ้างที่อยู่นอกประเทศออสเตรเลีย และโดยปกติ วีซ่าจะมีอายุ 18 เดือน

 • Research Stream (สายการวิจัย): สำหรับผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการที่ถูกเชิญมาเยี่ยมเยือนประเทศออสเตรเลีย เพื่อสังเกตุการณ์ หรือเข้าร่วมโครงการงานวิจัยของประเทศออสเตรเลียที่สถาบันวิจัย