ImmiAccount - แผนการเปลี่ยนแปลงและการหยุดระบบปรับปรุง

ระบบยื่นวีซ่าออสไลน์จะหยุดชั่วคราวเพื่อการปรับปรุงตามนี้นะคะ

  • เริ่ม วันพฤหัสบดี 30 มิถุนายน June 2559, 7 โมงเย็น AEST (UTC +10)

  • ถึง วันศุกร์ 1 กรกฎกคม 2559, 8 โมงเช้า AEST (UTC +10)

แบบฟอร์มที่กรอกไว้ใน ImmiAccount ที่ยังไม่ได้ยื่นส่งจะขึ้นมาว่า Incomplete หลังจากระบบหยุดปรับปรุงครั้งนี้ คุณอาจจะต้องตอบคำถามเพิ่มก่อนเติมที่จะยื่นได้เมื่อระบบกลับมาทำงานใหม่

การเปลี่ยนแปลงของแบบฟอร์มวีซ่านักเรียน

  • ยื่นส่งวีซ่าที่ใช้แบบฟอร์มเก่า และจ่ายค่าธรรมเนียมก่อน 7 โมงเย็น AEST วันที่ 30 มิถุนายน 2559 นะคะ

  • แบบฟอร์มที่ไม่ได้ยื่นก่อนเวลานั้นจะถูกยกเลิก และจะต้องกรอกฟอร์มใหม่เลย

  • จะสามารถเลือกจ่ายวีซ่าด้วย BPAY ก่อนเที่ยงคืน วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 เงินต้องถึงอิมมิเกรชั่นก่อน วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 การจ่ายด้วย BPAY จะใช้เวลาโอน 3 วัน ถ้าการโอนไม่สำเร็จตามเวลาแล้วก็จะต้องกรอกแบบฟอร์มใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของวีซ่านักเรียน

อย่าพลาดวันหรืองงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะ ติดต่อแอนนา มาได้ที่ sophosmigration@gmail.com หรือโทร +614 0154 3995

#ภาษาไทย #Thai

Featured Posts
Categories
About the Author

Anna Molina (MARN: 1461034) is the principal registered migration agent at Sophos Migration Specialist located in Perth, WA. She holds a bachelor degree from the University of Western Australia and a Postgraduate Certificate in Australian Migration Law and Practices from Murdoch University. She is also a member of the Migration Institute of Australia and Migration Alliance.

 

Book a consultation with her today

Registered Migration Agent:

Anna Molina

Sophos Migration Specialist

ABN 26 564 584 009

Connect online:

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean

Address: 30 Hope Street, Beechboro

                 Western Australia, 6063

Email:      sophosmigration@gmail.com

Tel:          + 614 01 543 995

Skype:     sophosmigration

Line:        annabenjung

© 2021 Sophos Migration Specialist. All rights reserved.