วีซ่าผู้ปกครองนักเรียน และการเดินทางออกประเทศ

หากเพื่อนๆเป็นผู้ถือวีซ่าผู้ปกครองนักเรียน Student Guardian Visa (สับคลาส 580) ให้อ่านโพสนี้ก่อนที่จะจองตั๋วเดินทางออกจากออสเตรเลียนะคะ

Student Guardian Traveling Overseas

คุณไม่สามารถออกไปจากออสเตรเลียได้โดยที่เด็กนักเรียนไม่ได้ไปด้วย นอกจากว่าคุณได้จัดที่อยู่สวัสดิการและผู้ปกครองคนอื่นดูแลเด็กนักเรียนที่อายุน้อยกว่า 18 ภายใต้การปกครองของคุณเรียบร้อยแล้ว คุณต้องให้หลักฐานด้วยค่ะ:

  • ว่ามีเหตุผลที่น่าเห็นอกเห็นใจและสถานการณ์บีบบังคับ

  • ว่าคุณได้จัดที่อยู่สวัสดิการและผู้ปกครองคนอื่นสำหรับผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนจนกว่าคุณจะกลับมาอีก

Alternative Welfare Arrangements

การจัดสวัสดิการและผู้ปกครองอื่น

ทั้งอิมมิเกรชั่นและโรงเรียนของนักเรียนต้องรับรองสวัสดิการและผู้ปกครองที่คุณจัดไว้ให้เด็กนักเรียนเมื่อคุณไม่อยู่ สามารถทำเรื่องจัดการได้ 2 วิธีค่ะ

  1. แต่งตั้งผู้ปกครองอีกคนหนึ่ง ปกติแล้วต้องเป็นบิดา/มารดาหรือญาติ ต้องยื่นฟอร์ม 157N และใบรับรองจากโรงเรียนและเอกสารที่ต้องใช้

  • ญาติของเด็กนักเรียนดังดีถูกแต่งตั้งได้ค่ะ: พี่ น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ป้า น้า อา

  • ผู้ปกครองต้องอายุอย่างน้อย 21 ปี และมีความประพฤติที่ดี

  1. โรงเรียนของนักเรียนสามารถจัดหาให้ได้และออกใบรับรอง Confirmation of Appropriate Accommodation and Welfare (CAAW)

คุณจะได้รับแจ้งเมื่อการจัดสวัสดิการและผู้ปกครองอื่นได้รับการรับรอง

หากคุณไม่ทำตามเงื่อนไขของวีซ่าผู้ปกครองนักเรียน Student Guardian Visa (สับคลาส 580) วีซ่าของคุณและของนักเรียนอาจจะถูกยกเลิกได้

Sophos Migration Specialist โซโฟส ผู้เชี่ยวชาญด้านไมเกรชั่นช่วยได้ค่ะ

ติดต่อ แอนนา โมลิน่า (MARN 1461034) ผู้เชี่ยวชาญด้านไมเกรชั่นที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้องวันนี้ sophosmigration@gmail.com หรือ +614 01543995 สอบถามเกี่ยวกับวีซ่าผู้ปกครอง Student Guardian Visa (สับคลาส 580) หรือวีซ่าอื่นๆ

#วซาผปกครอง #เงอนไขวซา #ผปกครองนกเรยน #Thai

Featured Posts