Law Update - แก้ไขโครงร่างของวีซ่านักเรียน

โครงร่างวีซ่านักเรียนชุดใหม่ หรือที่เรียกว่า Simplified Student Visa Framework (SSVF) จะเริ่มต้นใช้การวันที่ 1 กรกฏาคม 2559 นี้ ช่วยกันแชร์ให้เพื่อนๆและครอบครัวได้รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้ของกฏหมายวีซ่านักเรียนออสเตรเลียนะคะ

แก้ไขโครงร่างของวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

  • การลดลงของ จำนวนสับคลาสวีซ่านักเรียน จาก 8 เหลือ 2 คือ วีซ่านักเรียน 500 และ วีซ่าผู้ปกครองนักเรียน 590; และ

  • การเริ่มใช้โครงร่างการประเมินระดับความเสี่ยงของนักศึกษาต่างชาติ

การประเมินความเสี่ยง

ศูนย์ให้การศึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับ CRICOS จะได้รับคะแนนความเสี่ยงจากอิมมิเกรชั่น คือระดับ 1 (ความเสี่ยงต่ำสุด) ถึงระดับ 3 (ความเสี่ยงสูงสุด) ขึ้นอยู่กับผลการตรวจคนเข้าเมืองของนักศึกษาต่างชาติจากศูนย์การศึกษานั้นในช่วง 12 เดือน ที่ผ่านมา

เราได้รวบรวมรายชื่อของศูนย์การศึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับ CRICOS คลิก ที่นี่ เพื่อดูนะคะ

การประเมินความเสี่ยงของแต่ละนักเรียนจากประเทศก็จะใช้วิธีการเดียวกัน

ผลประเมินความเสี่ยงของศูนย์การศึกษาและประเทศของนักเรียนรวมกันจะเป็นตัวบ่งบอกระดับของหลักฐานที่ต้องให้อิมมิเกรชั่นเกี่ยวกับ การเงินและความสามารถทางภาษาอังกฤษ

กฏเกณฑ์อื่นๆ

นักเรียนทุกคนจะยังคงต้องถึงเกณฑ์วีซ่าวีซ่านักเรียนอื่น ๆ หลักเช่น ความจริงใจว่าจะมาเรียนแบบชั่วคราว (Genuine Entry Criteria) และเกณฑ์ สุขภาพ และความประพฤติ

กฏเกณฑ์หลักฐานแบบสะตรีมไลน์ (Streamline)

ด้านล่างคือตารางที่อิมมิเกรชั่นใช้ในการตรวจสอบว่านักเรียนคนนี้ต้องมีใช้หลักฐานเมื่อยื่นวีซ่านักเรียนอะไรบ้าง (S) คือแบบลัด และ (R) คือ ปกติ

หลักฐานแบบ Streamline จะคล้ายกับ streamlined visa processing (SVP) และ Assessment Level (AL) 1 arrangements ที่ตอนนี้ใช้กันอยู่แล้ว

โปรเกรม SVP ที่ใช้การในปัจจุบันจะหมดอายุสิ้นเดือนมิถุนายน 2559 นี้ ส่วนตอนนี้ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมไปก่อนที่จะหมดอายุ

ติดตามข่าว

ติดตามความคืบหน้า กับการแก้ไขโครงร่างของวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย โดย:

#วซานกเรยน #การแกไขโครงรางของวซานกเรยน #ภาษาไทย #Thai

Featured Posts